முகப்பு >>

இணையதள சேவைகள்

 

சொத்து வரி

இணைய தளம் மூலம் சொத்து வரி செலுத்துதல்
சொத்துவரி இரசீது
சொத்துவரி கணக்கீடு
சொத்துவரி விதிமுறைகள் மற்றும் வழிமுறைகள்
இணையதளம் மூலம் பணம் செலுத்துதல் மற்றும் இரசீது பெறுதல்

பதிவிறக்கம்

சொத்து விபர அறிக்கை
தொழில் விபர அறிக்கை
தொழில் வரி மதிப்பீடு அழைப்பு குறிப்பேடு படிவம்
நிறுமம் வரி விவர அறிக்கை படிவம்
வரி மதிப்பீடு பதிவேடுகளில் பெயர் மாற்றத்தை பதிவு செய்வதற்கான பிண்ணப்பம்
அனைத்து தொழில்களுக்கும் உரிமம் வழங்குவதற்கான விண்ணப்பப் படிவம்
 

தொழில் வரி

தொழில் வரி கணக்கீடு
தொழில் வரி விதிகள் மற்றும் வழிமுறைகள்

நகர திட்டமிடுதல்

நகர திட்டத்தின் நிலைமை
கட்டிட திட்டத்தின் விண்ணப்ப படிவம் ( பதிவிறக்கத்துட்பட்டது)
கட்டிடத்தின் அனுமதி விதிகள் மற்றும் வழிமுறைகள்