பெருநகர  சென்னை மாநகராட்சி உள்ளாட்சி அமைப்பின் கீழ் சென்னை மாநகரை ஆளுகை செய்கிறது. வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்கள் தலைமையின் கீழ் 200 கோட்ட உள்ளாட்சி உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்.

    Budget 2020-21

கோவிட்-19 மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைகளின் உதவி எண்கள்